TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.masole.com taisyklės, toliau vadinamos taisyklėmis, nustato pirkėjo – prekes ar paslaugas įsigyjančio asmens, ir pardavėjo, UAB "Mila ir fifi", tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes ar paslaugas elektroninėje parduotuvėje www.masole.com (toliau – elektroninė parduotuvė).

1.2. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, jog su šiomis taisyklėmis susipažino, suprato ir įsipareigoja jų laikytis.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio įspėjimo papildyti ar pakeisti šias taisykles. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams taikomos taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu.

2. Sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalis.

2.2. Visos sutartys, sudaromos su pirkėjais, yra saugomos elektroninėje parduotuvėje www.masole.com

2.3. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3. Prekių kaina

3.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

3.2. Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos su PVM.

3.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.

3.4. Prekės kaina, kurią Pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui, yra kaina, nurodoma pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu.

4. Prekių garantijos

4.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

4.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

4.3. Kiekviena el. parduotuvėje parduodama prekė/paslauga turi tam tikrą galiojimo laiką, kurio konkretus terminas nurodomas ant prekės pakuotės, dovanų kupono ar pan.

4.4. Jeigu prekės pristatymo pirkėjui metu yra pasibaigęs prekės galiojimo laikas, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis arba sugrąžintų už pasibaigusio galiojimo prekę sumokėtus pinigus.

5. Prekių grąžinimas ir keitimas

5.1  Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve www.masole.com pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos. Ši teisė atsisakyti prekės per 14 dienų taikoma tik vartotojams (fiziniams asmenims, kurie prekes įsigyja su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais vartojimo tikslais). Juridiniai asmenys ir kiti Pirkėjai, kurie neatitinka vartotojo sąvokos, prekes grąžinti gali tik bendrais Lietuvos teisės aktuose nustatytais pagrindais.

5.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 5.1. punktu, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

5.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

5.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

5.3.2. prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

5.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

5.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios būklės, kokios Pirkėjas ją gavo;

5.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą bei pateikti grąžinimo prašymą.

Prašyme būtina nurodyti:

  • [čia įrašomas savo vardas ir pavardė, geografinis adresas ir, jei turi, savo kontaktinį numerį ir elektroninio pašto adresą];

  • Aš/Mes (1) pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) toliau išvardytų prekių dėl [išvardinti) priežasties;

  • Užsakytos (1)/gautos (1);

  • Vartotojo (-ų) vardas, pavardė;

  • Vartotojo (-ų) adresas;

  • Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei forma pateikiama popieriuje);

  • Data.

5.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 5.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

5.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

5.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.

6. Atsakomybė

6.1. Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

6.2. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčinio ar didelio neatsargumo.

6.3. Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti Pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė Pirkėjas, kaina.

6.4. Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).

6.5. Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvėm, teikimui.

7. Intelektinės nuosavybės apsauga

7.1. Prekių ar įmonių pavadinimai, nurodomi elektroninėje parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Elektroninės parduotuvės svetainės turinys yra UAB „Mila ir fifi“ ar prekių tiekėjų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be UAB „Mila ir fifi“ raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainę ar jos dalį draudžiama.

8. Asmens duomenys

8.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.

8.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 9.1. taisyklių punkte numatytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir prekių pristatymo adresą.

8.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 8.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Šio sutikimo Pirkėjas bet kada gali atsisakyti informuodamas el. parduotuvės administraciją el. paštu.

8.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

8.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

8.6. Pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

8.6.1. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų subjektas turi būti informuotas apie galimybę bet kada pareikalauti, kad jo duomenys būtų sunaikinti, kreipdamasis į el. parduotuvės administraciją.

8.7. Pirkėjas turi teisę susipažinti su jo asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant prekes elektroninėje parduotuvėje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Visi nesutarimai, kylantis tarp pirkėjo ir pardavėjo, sprendžiami derybų keliu, o jų neišsprendus – teisme Vilniaus mieste.

9.3. Visi klausimai, neaptarti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

Naujos paskyros registracija

Jau turite paskyrą?
Log in instead arba Atstatyti slaptažodį